Sigrid Sollund / Valg 2013

Day 162: NRK Valg 2013

Day 162 – Tuesday June 11 – NRK Valg 2013

Sigrid Sollund / Valg 2013
Sigrid Sollund / Valg 2013