2015 – DAY 32: Smestad

februar_1_smestad_tbanestasjon