Day 279: Skøyen

Day 279: Skøyen

Day 279 – Sunday October 6 – Skøyen

Day 279: Skøyen
Day 279: Skøyen