207 - New Kicks

Day 207: Daddy’s got new kicks

Day 207 – Friday July 26 – @ Thorshovdalen

207 - New Kicks
207 – New Kicks