Day 51: Prism Break

Day 51 – Wednesday February 21, Prism Break